Obsah a cíle Virtuální národní fonotéky

Co je obsahem a cílem Virtuální národní fonotéky


Virtuální národní fonotéka je databází, která primárně shromažďuje záznamy o zvukových dokumentech uložených v kterékoliv knihovně, archivu, soukromé instituci nebo dokonce u soukromých osob. Jejím úkolem je sběr a zpřístupňování těchto informací – v první fázi informací o zvukových dokumentech, které se nacházejí na území ČR.

Shromažďuje a zpřístupňuje metadata, která:
    a) popisují obsah a fyzickou podobu daných zvukových dokumentů (tedy nosičů),
    b) přinášejí informaci o místě uložení a vlastníkovi primárního dokumentu,
    c) uvádějí odkazy na digitalní obsahy těch dokumentů, kde již byla provedena digitalizace, a to formou odkazu do digitálního úložiště instituce, která má daný dokument ve své sbírce či fondu.

Teprve v další fázi, v souvislosti s tím, jak bude postupovat proces digitalizace na území ČR, budeme moci portál VNF začít považovat také za digitální fonotéku, resp. jejím prostřednictvím budou v narůstající míře zpřístupňovány digitální obsahy zvukových dokumentů – avšak stále jen odkazem do lokálních úložišť = digitálních archivů jednotlivých institucí.

VNF tedy nemá primárně v plánu být digitálním úložištěm (archivem), tj. v současné době neplánuje fyzické shromažďování obsahu digitálních nahrávek na jednom místě.

Vzhledem k tomu, že metadata se sbírají z různorodých institucí (nejen knihoven, které mají více méně shodná pravidla pro popis dokumentů), je třeba počítat s tím, že VNF obsahuje záznamy různého typu, kvality i úrovně zpracování. Nejde tedy vždy o bibliografické záznamy pečlivě vypracované podle knihovnických standardů, ale také o záznamy z katalogů různých dalších paměťových institucí, Českého rozhlasu, vydavatelství Supraphon, ale i o diskografická data vzniklá přepisem vydavatelských katalogů nebo obdobných zdrojů.

VNF bude poskytovat záznamy i prostřednictvím Z39.50 a tím usnadní katalogizaci dalších sbírek. Jedním z jejích dalších cílů je tedy stát se také souborným katalogem pro zvukové dokumenty. Opět se jedná o soubor metadatových záznamů o zvukových dokumentech. Oproti Soubornému katalogu ČR však VNF agreguje také záznamy retrospektivní (tj. starší, než je existence SK ČR) a dále záznamy diskografické, protože usiluje i o zmapování produkce minulého století. Obsahuje proto i záznamy pořízené v době, kdy se pravidla popisu teprve tvořila a na národní úrovni se také postupně vyvíjela. Také z tohoto důvodu jsou v databázi patrné různé vrstvy záznamů, jejichž stav zpracování odpovídá stavu pravidel dané doby.

VNF představuje jedinečný specializovaný elektronický informační zdroj s nezanedbatelnou hodnotou: poskytuje odborné i laické veřejnosti na jednom místě přehled informací o zvukovém kulturním dědictví ČR. Tato informační základna bude sloužit také jako nástroj při určování unikátů, které bude třeba digitalizací uchránit pro budoucí generace.

Comments