Pracovní skupina pro ochranu, digitalizaci a zpřístupňování zvukových dokumentů v ČR

Pracovní skupina pro ochranu, digitalizaci a zpřístupňování zvukových dokumentů ČR byla založena při Moravské zemské knihovně v Brně (MZK) v listopadu 2014 z podnětu původního týmu projektu Virtuální národní fonotéka. Cílem bylo sdružovat odborníky z významných „zvukových“ institucí a vytvářet platformu pro jejich vzájemnou spolupráci, výměnu zkušeností a usilovat o koordinaci činností, podílet se nejen na koncepci a realizaci projektu VNF, ale také na tvorbě a prosazování národní strategie v oblasti ochrany, zpřístupňování a digitalizace zvukových dokumentů, na přípravě a tvorbě metodik a praktických návodů, na edukaci nových odborníků a mladé generace, na přípravě a řešení projektů apod.

V současné době je třeba tuto skupinu znovu oživit.

Pro komunikaci je zřízena e-konference (narodnifonoteka@googlegroups.com).
Pokud byste měli zájem se do ní připojit, zašlete prosím žádost na adresu: iva.malinova@techlib.czPracovní dokumenty a podklady z jednání Pracovní skupiny.

Pro zobrazení informací, klepněte na odkaz.


Základní dokumenty a stanoviska:

GÖSSEL, Gabriel, Iva HOROVÁ, Michal INDRÁK, Filip ŠÍR, Michal ŠKOPÍK a Petr ŽABIČKA. Návrh Koncepce pro ochranu a zpřístupňování zvukových dokumentů v ČR. 2015. Dostupné z: http://goo.gl/sH5D50.

Sumarizace hlavních tezí. Dokument dostupný zde: http://goo.gl/PqOfhF


Publikační činnost a související dokumenty


HOROVÁ, Iva a Filip ŠÍR. Za málo peněz hodně muziky aneb co se děje v oblasti zvukových dokumentů u nás i v zahraničí. In: INFORUM 2016 : 21. konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 27. -. 29. 5. 2016 [on-line]. Praha: Albertina icome Praha, 2016 [cit. 2016-03-09]. Dostupný WWW: https://www.inforum.cz/sbornik/2016/12/

HOROVÁ, Iva, Helena NOVOTNÁ a Filip ŠÍR. Terénními projekty k portálu pro zvukové dokumenty. zn. Spěchá. In: Mezinárodní konference DIGI 2015 - Využití digitálních technologií v památkové péči : 26.-27. listopadu 2015, Praha.


HOROVÁ, Iva, Veronika MORAVČÍKOVÁ a Filip ŠÍR. Zvukové dokumenty nejen v paměťových institucích - náš společný problém. In: Informačné technológie a knižnice. [online]. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2015/4/zvukove-dokumenty-nejen-v-pametovych-institucich-nas-spolecny-problem.html?page_id=3075. ISSN 1336-0779

HOROVÁ, Iva a Filip ŠÍR. Zachraňme naše zvukové dědictví aneb co můžeme nabídnout našim uživatelům? In: Knihovny současnosti : 8. - 10. září 2015, Olomouc. Dostupné z: http://www.sdruk.cz/sdruk/konference-knihovny-soucasnosti/2015/clanek/sbornik/

HOROVÁ, Iva a Filip ŠÍR. Kulturní dědictví ČR na zvukových nosičích: hrozby a příležitosti v 21. století. In: Infos 2015 : 39. medzinárodné informatické sympózium : 14.–17. apríla 2015, Stará Lesná. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2015, 524 s. Dostupné z: http://www.infolib.sk/sk/spolok-slovenskych-knihovnikov-kniznic/infos-2015/zbornik-infos-2015.html.

NOVOTNÁ, Helena. Metodika průzkumu fondů paměťových institucí se zaměřením na zvukové dokumenty pro databázi Virtuální národní fonotéky. Brno, 2015. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce PhDr. Iva Horová. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/399234/ff_b/Bc_Helena_Novotna_399234.pdf?info=1;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3DBc.%20Helena%20Novotn%C3%A1%26start%3D1.


Odborný poster na mezinárodní konferenci IASA v roce 2014. Abstrakt dostupný zde: http://2014.iasa-web.org/virtual-national-phonotheque-czech-republic.html

ŠÍR, Filip. Research on the Production of Czech Sound Recordings to 1946 Focusing on the Gramophone Company ESTA. ProInflow: časopis pro informační vědy [online], 2014, 6(1). ISSN 1804-2406.

ŽABIČKA, Petr; ŠÍR, Filip. Virtuální národní fonotéka jako projekt Moravské zemské knihovny v Brně. Duha [online]. 2014, roč. 28, č. 3 [cit. 2014-12-01]. Dostupné z:  http://duha.mzk.cz/clanky/virtualni-narodni-fonoteka-jako-projekt-moravske-zemske-knihovny-v-brne. ISSN 1804-4255.

HŮLEK, J. Důležitý posun v procesu utváření národní fonotéky. Národní knihovna. 1999, roč. 10, č. 1, s. 26-27. ISSN 0862-7487. Dostupné z: http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr9901/9901026.html

JUSTOVÁ, Blanka. Průzkum ve vybraných paměťových institucích zaměřený na fond zvukových dokumentů: analýza k projektu Národní virtuální fonotéka [online]. 2013 [cit. 2014-10-30]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Pavla Švástová. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/382934/ff_b/.

LESTYAN, Tomáš. Návrh infrastruktury pro virtuální Národní fonotéku [online]. 2013 [cit. 2014-10-30]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta informatiky. Vedoucí práce Petr Žabička. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/359357/fi_b/.

ČAPEK, Karel. O Národní diskotheku. In Lidové noviny [online]. Praha: Lidové noviny, 2. 5. 1932, roč. 40, č. 233 [cit. 2014-01-13]. DOI: Lidové noviny. Dostupné z: http://kramerius.mzk.cz/search/i.jsp?pid=uuid:1c02fcf0-a9a8-11dc-9493-000d606f5dc6&q=diskotheku.
Podřízené stránky (1): Pracovní zápisy PS MZK
Ċ
Filip Šír,
28. 4. 2015 1:18
Comments