Pracovní skupina pro ochranu, digitalizaci a zpřístupňování zvukových dokumentů v ČR

Pracovní skupina pro ochranu, digitalizaci a zpřístupňování zvukových dokumentů ČR (http://projekt.narodnifonoteka.cz/home/nf2014) pracuje při Moravské zemské knihovně v Brně (MZK). Byla založena v listopadu 2014 z podnětu původního týmu projektu Virtuální národní fonotéka. Cílem je sdružovat odborníky z významných „zvukových“ institucí a vytvářet platformu pro jejich vzájemnou spolupráci, výměnu zkušeností a usilovat o koordinaci činností. Členové se budou aktivně podílet nejen na koncepci a realizaci projektu VNF, ale také na tvorbě a prosazování národní strategie v oblasti ochrany, zpřístupňování a digitalizace zvukových dokumentů, na přípravě a tvorbě metodik a praktických návodů, na edukaci nových odborníků a mladé generace, na přípravě a řešení projektů apod. Pracovní skupina se schází obvykle 3x ročně. Jednání nejsou uzavřená a může je navštívit kdokoliv se zájmem o tuto problematiku. 

Pro operativní komunikaci je zřízena e-konference (narodnifonoteka@googlegroups.com). Pokud byste měli zájem se do ní připojit, zašlete prosím žádost na adresu petr.zabicka@mzk.cz


Pracovní dokumenty a podklady z jednání Pracovní skupiny.

Pro zobrazení informací, klepněte na odkaz.


Základní dokumenty a stanoviska Pracovní skupiny.

Návrh Koncepce pro ochranu a zpřístupňování zvukových dokumentů v ČR. Dokument dostupný zde: http://goo.gl/sH5D50

Sumarizace hlavních tezí. Dokument dostupný zde: http://goo.gl/PqOfhF


Aktivity Pracovní skupiny. (přednášky a postery)

Kulturní dědictví ČR na zvukových nosičích: hrozby a příležitosti. Prezentace dostupná zde: https://prezi.com/oaexkgggwy2d/infos-2015/

Odborný poster na mezinárodní konferenci IASA v roce 2014. Abstrakt dostupný zde: http://2014.iasa-web.org/virtual-national-phonotheque-czech-republic.htmlPublikační činnost spojená s problematikou.

HOROVÁ, Iva a Filip ŠÍR. Kulturní dědictví ČR na zvukových nosičích: hrozby a příležitosti v 21. století. In: Infos 2015 : 39. medzinárodné informatické sympózium : 14.–17. apríla 2015, Stará Lesná. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2015, s. Dostupné z: http://www.infolib.sk/sk/spolok-slovenskych-knihovnikov-kniznic/infos-2015/zbornik-infos-2015.html.

ŠÍR, Filip. Research on the Production of Czech Sound Recordings to 1946 Focusing on the Gramophone Company ESTA. ProInflow: časopis pro informační vědy [online], 2014, 6(1). ISSN 1804-2406.

ŽABIČKA, Petr; ŠÍR, Filip. Virtuální národní fonotéka jako projekt Moravské zemské knihovny v Brně. Duha [online]. 2014, roč. 28, č. 3 [cit. 2014-12-01]. Dostupné z:  http://duha.mzk.cz/clanky/virtualni-narodni-fonoteka-jako-projekt-moravske-zemske-knihovny-v-brne. ISSN 1804-4255.


Dokumenty spojené s ideou "národní fonotéky".

NOVOTNÁ, Helena. Metodika průzkumu fondů paměťových institucí se zaměřením na zvukové dokumenty pro databázi Virtuální národní fonotéky. Brno, 2015. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce PhDr. Iva Horová. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/399234/ff_b/Bc_Helena_Novotna_399234.pdf?info=1;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3DBc.%20Helena%20Novotn%C3%A1%26start%3D1.

HŮLEK, J. Důležitý posun v procesu utváření národní fonotéky. Národní knihovna. 1999, roč. 10, č. 1, s. 26-27. ISSN 0862-7487. Dostupné z: http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr9901/9901026.html

JUSTOVÁ, Blanka. Průzkum ve vybraných paměťových institucích zaměřený na fond zvukových dokumentů: analýza k projektu Národní virtuální fonotéka [online]. 2013 [cit. 2014-10-30]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Pavla Švástová. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/382934/ff_b/.

LESTYAN, Tomáš. Návrh infrastruktury pro virtuální Národní fonotéku [online]. 2013 [cit. 2014-10-30]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta informatiky. Vedoucí práce Petr Žabička. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/359357/fi_b/.

ČAPEK, Karel. O Národní diskotheku. In Lidové noviny [online]. Praha: Lidové noviny, 2. 5. 1932, roč. 40, č. 233 [cit. 2014-01-13]. DOI: Lidové noviny. Dostupné z: http://kramerius.mzk.cz/search/i.jsp?pid=uuid:1c02fcf0-a9a8-11dc-9493-000d606f5dc6&q=diskotheku.
Podřízené stránky (1): Pracovní zápisy PS MZK
Ċ
Filip Šír,
28. 4. 2015 1:18
Comments